Essay engelsk eksempel

essay engelsk eksempel

Stiler på engelsk

Økningen kan bidra til å gjenopprette stemningsleie og hukommelse. 31 32 Lignende sammenhenger har blitt observert mellom depresjon og et område på fremre cingulate cortex som er involvert i utformingen av emosjonell atferd. 33 Det finnes noe dokumentasjon for at alvorlig depresjon delvis kan skyldes en overaktiv (hpa-aksen). Overaktiviteten resulterer i en effekt som ligner på den nevro-endokrine responsen på stress. Undersøkelser viser økte nivåer av hormonet kortisol og forstørret hypofyse og binyrer, noe som tyder på at forstyrrelser av det endokrine systemet kan spille en rolle ved enkelte psykiske lidelser, inkludert depresjon. Depresjon kan være relatert til den samme mekanismen i hjernen som styrer sykluser av søvn og våkenhet. Depresjon kan være relatert til avvik i døgnrytmen eller den «biologiske klokken».

@ Instagram photos and videos

Trenger referanse medikamentene tianeptin og opipramol har lenge vært kjent for å ha antidepressive egenskaper til tross for at den første ikke hemmer opptaket av serotonin men tvert imot øker opptaket, og sistnevnte har ingen effekt på monoamin-systemet i det hele tatt. Eksperimenter med stoffer som øker nedbrytingen av monoaminer, har vist at de ikke forårsaker depresjon hos friske mennesker. Stoffene forverrer heller ikke symptomene hos pasienter med depresjon, selv om et intakt monoaminsystem er nødvendig for at antidepressiva skal ha terapeutisk effekt. 25 Ifølge et essay publisert av public Library of Science (plos) har monoamin-hypotesen, som allerede har begrenset forklaringsverdi, blitt ytterligere overforenklet når den har blitt presentert for allmennheten som ledd i markedsføring. 26 Andre file teorier rediger rediger kilde mr-scanning av pasienter med depresjon har avdekket en rekke forskjeller i hjernens struktur, sammenlignet med personer som ikke er deprimerte. Selv om resultatene er inkonsistente, har metaanalyser gitt dokumentasjon for mindre hippocampus-volum 27 og økt antall hyperintensive lesjoner. 28 Forekomsten av hyperintensitive lesjoner i hvit substans har vært knyttet til pasienter som har fått sin første depresjon sent i livet, og har resultert i utviklingen av en teori om vaskulær depresjon. 29 Det kan være en sammenheng mellom depresjon og nevrogenesen av hippocampus, 30 et senter i hjernen for både humør og hukommelse. Tap av hippocampus-nevroner finnes hos noen deprimerte personer og korrelerer både med nedsatt hukommelse og nedsatt stemningleie. Medikamenter kan øke serotoninnivået i hjernen og stimulere nevrogenesen og dermed øke den totale massen av hippocampus.

Elektriske impulser som ankommer aksonets ende utløser frigjøring av pakker av kjemiske budbringere (nevrotransmittere) til den synaptiske spalten. Nevrotransmittorene tas imot av reseptorer på den tilstøtende dendritten, på den andre siden av spalten. Opptaket øker i en kort periode sannsynligheten for at en elektrisk impuls vil bli utløst i dendritten. En frigjort nevrotransmitter blir raskt metabolisert eller trukket inn igjen i nervetråden. Antidepressiva påvirker disse prosessene. De siste to tiårene har forskning avdekket flere begrensninger ved monoamin-hypotesen, og teoriens svake evne til å forklare fenomener har blitt diskutert i det psykiatriske miljøet. 24 Intensiv forskning har ikke funnet overbevisende dokumentasjon for en primær dysfunksjon av et revelation bestemt monoamin-system hos pasienter med depressiv lidelse.

essay engelsk eksempel

Officielle nickelodeon hjemmeside

Observasjonene har gitt opphav til monoamin-hypotesen om depresjon. I sin moderne formulering postulerer monoamin-hypotesen at mangel på visse nevrotransmittere er årsak til ulike, korresponderende symptomer på depresjon: «noradrenalin kan være knyttet til årvåkenhet og energi, angst, oppmerksomhet og livsglede; manglende serotonin kan knyttes til angst, tvangstanker og tvangshandlinger, mens thesis dopamin kan knyttes til. 23 Talsmenn for monoamin-teorien anbefaler at en bør velge det antidepressive midlet som ut fra virkningsmekanismen i størst grad påvirker de symptomene som er mest fremtredende hos pasienten. Engstelige og irritable pasienter bør behandles med ssri eller snri (selektive noradrenalin reopptakshemmere mens de som opplever manglende energi og livsglede bør få noradrenalin-og dopamin-forsterkende medikamenter. 23 Illustrasjon av en synapse, som er overgangen mellom to nerveender. Mellom nerveendene til de to nervecellene (nevronene) ligger en spalte. Aksoner er nervetråder som fører elektriske impulser fra nervecellen, mens dendritter er utløpere som fører impulser til nervecellen.

15 En svensk studie har anslått arveligheten (i hvilken grad individuelle forskjeller i forekomsten er knyttet til genetiske forskjeller) ved depresjon til å være rundt 40  for kvinner og 30  for menn. 18 evolusjonspsykologer har hevdet at det genetiske grunnlaget for depresjon kan knyttes til hvordan menneskeheten har gjennomgått naturlig utvalg. En rusutløst stemningslidelse som ligner depressiv lidelse kan skyldes langvarig bruk av rusmidler, eller abstinens fra visse sedative legemidler. 19 20 biologiske rediger rediger kilde monoamin-hypotesen rediger rediger kilde de fleste antidepressive medikamenter øker nivåene av ett eller flere monoaminer (nevrotransmitterne serotonin, noradrenalin og dopamin) i den synaptiske spalten mellom nerveceller i hjernen. Noen medikamenter påvirker monoamin-reseptorene direkte. Serotonin antas å ha en nøkkelrolle gjennom å regulere andre nevrotransmittersystemer. Redusert serotoninaktivitet kan føre til at de andre systemene fungerer uvanlig og uberegnelig. 21 Ifølge denne hypotesen oppstår depresjon ved lave serotonin-nivåer, med lave nivåer av noradrenalin, en annen monoamin-nevrotransmitter, som resultat. 22 noen antidepressiva øker nivåene av noradrenalin direkte, mens andre øker nivåene av dopamin, en tredje monoamin-nevrotransmitter.

Aftenposten Kundeportal Aftenposten Junior

essay engelsk eksempel

Perspektiv - wikipedia, den frie encyklopædi

10 de fleste mister interesse for skolen og får dårligere skoleresultater. Barna kan beskrives som klengete, krevende, avhengige, eller usikre. 7 Barn kan få diagnosen sent eller ikke i det hele tatt, fordi symptomene tolkes som normale humørsvingninger. 4 Depresjon kan også forekomme sammen med for adhd, noe som kompliserer diagnostikk og behandling av begge tilstander. 11 Eldre, deprimerte personer kan ha kognitive symptomer som glemsomhet, 6 og tydelig langsommere bevegelser. 12 Depresjon forekommer ofte sammen med fysiske lidelser som er vanlige hos eldre, som for eksempel hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer, parkinsons sykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom ( kols ). 13 Den biopsykososiale modellen, som er rådende i norge, fastslår at både biologiske, psykiske og sosiale faktorer kan være årsaker til depresjon.

14 diatese-stress modellen hevder at depresjon oppstår når en sårbarhet som er til stede på forhånd, kalt diatese, essay aktiveres som følge av belastende livshendelser. Den iboende sårbarheten kan være genetisk, 15 16 og innebære et samspill mellom arv og miljø, eller foreligge som såkalte «skjemaer syn på verden og seg selv som vedkommende har lært i barndommen. 17 Disse interaktive modellene har empirisk støtte. I new zealand benyttet forskere en prospektiv tilnærming i en undersøkelse av depresjon, og dokumenterte hvordan depresjon over tid oppstod i en i utgangspunktet frisk gruppe ( kohort ) av mennesker. Forskerne konkluderte med at variasjoner i serotonintransportør-genet (5-htt) påvirker sjansen for at mennesker som har stått i svært belastende livshendelser, vil oppleve å bli deprimert. Depresjon kan oppstå etter slike hendelser, men synes å oppstå hyppigere hos personer med en eller to korte alleler av 5-htt genet.

5 Andre symptomer på depresjon inkluderer nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse, (mest uttalt hos pasienter med melankolske eller psykotiske trekk 6 tilbaketrekning fra sosiale situasjoner og aktiviteter, redusert seksuell lyst og tanker om døden eller selvmord. Søvnløshet er vanlig ved depresjon. Det typiske mønsteret er at en person våkner svært tidlig, og ikke er i stand til å sovne igjen. 7 søvnløshet omfatter også vanskeligheter med innsovning. 8 søvnvansker er til stede hos minst 80  av alle med depressiv lidelse. 8 Hypersomni, eller for mye søvn, kan også forekomme 7 og er til stede hos 15  av deprimerte mennesker.


8 noen antidepressiva kan også gi søvnløshet som følge av en stimulerende effekt. 9 Mennesker rammet av depressiv lidelse kan ha ulike fysiske symptomer som tretthet, hodepine, eller problemer med fordøyelsen. Appetitten er ofte nedsatt, med vekttap som resultat, men økt appetitt og vektøkning forekommer også. 4 Familie og venner kan legge merke til at personens atferd blir enten opphisset eller apatisk. 7 Depressiv lidelse hos barn er et kontroversielt tema. Barn med depresjon kan ofte være irritable mer enn nedstemte, 4 og fremviser forskjellige symptomer avhengig av alder og situasjon.

Global opvarmning - en forunderlig rejse tilbage i tiden

1 Depressiv lidelse påvirker i betydelig grad relasjonene til familie og venner, går ut over arbeid eller skolegang, søvn og appetitt og helsen generelt. 2 Innvirkningen på evnen til å fungere thesis og på trivsel er like stor som ved kroniske, somatiske tilstander som diabetes. 3 de livstrette, maleri av ferdinand Hodler En person som opplever en depressiv episode, har vanligvis et svært lavt stemningsleie (humør) som virker inn på alle aspekter ved livet. En manglende evne til å glede seg over aktiviteter som tidligere har vært lystbetonte, er ofte til stede. Mennesker rammet av depresjon kan være opptatt av å gruble over tanker og følelser der innholdet er verdiløshet, skyld eller anger som er ute av proporsjoner, hjelpeløshet, håpløshet og selvforakt. 4 i alvorlige tilfeller kan mennesker med depresjon ha symptomer på psykose. Disse statement symptomene inkluderer vrangforestillinger, sjeldnere hallusinasjoner, som vanligvis oppleves som ubehagelige.

essay engelsk eksempel

og hva som er årsakene, har utviklet seg gjennom århundrene. Forståelsen er fortsatt ufullstendig og mange aspekter ved depresjon er fremdeles tema for diskusjon og forskning. Foreslåtte årsaker inkluderer psykologiske, psykososiale, arvelige, evolusjonsmessige og biologiske faktorer. Langvarig bruk av visse narkotiske stoffer kan både forårsake og forverre depressive symptomer. Psykologiske behandlinger henter støtte i teorier om personlighet, mellommenneskelig kommunikasjon og læring. De fleste biologiske teorier fokuserer på signalstoffer ( nevrotransmittere ) som serotonin, noradrenalin og dopamin, som finnes naturlig til stede i hjernen og som bidrar til kommunikasjonen mellom nerveceller. Innhold Begrepet unipolar, sammen med bipolar, ble skapt av psykiateren og nevrologen Karl Kleist. Begrepsparet ble popularisert i vitenskapen på 1950-tallet.

Søvn, appetitt og helsen generelt kan book påvirkes. Diagnosen stilles på bakgrunn av selvrapporterte opplevelser, atferd beskrevet av slektninger eller venner, og klinisk undersøkelse av den psykiske tilstanden ( status presens ). Det fins ingen laboratorietest som bekrefter depressiv lidelse, men leger som utreder tilstanden kan bestille laboratorietester og andre prøver for å avdekke fysiske tilstander som kan forårsake liknende symptomer som ved depresjon. Pasientene blir vanligvis behandlet med antidepressiva, og kan også gå i psykoterapi eller rådgivning. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig når pasienten ikke er i stand til å ta vare på seg selv, eller ved betydelig fare for eget eller, i svært sjeldne tilfeller, andres liv. Et mindretall behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Ved ect legges pasienten i kortvarig narkose og en lege fremkaller kramper ved å sende elektrisk strøm gjennom hjernen. Lidelsen forløper ulikt fra pasient til pasient. Enkelte pasienter opplever en depressiv episode som varer i noen uker, hos andre er lidelsen livslang og inkluderer hyppige depressive episoder.

Tips for Writing Memorandums - english Grammar Rules usage

«Depresjon» har flere betydninger. Depresjon (også kalt depressiv lidelse, tilbakevendende depressiv lidelse, klinisk depresjon, alvorlig depresjon, unipolar depresjon, eller unipolar lidelse ) er en psykisk lidelse preget av et gjennomgripende, lavt stemningsleie samtidig med lav selvfølelse, og tapt interesse for aktiviteter som essay vanligvis gir glede. Tilstanden virker relativt universell og uavhengig av kultur men opptrer hyppigere blant kvinner enn blant menn. Hippokrates beskrev en melankolsk tilstand som fram til 1900-tallet oftest ble knyttet til menn, hvorpå den også ble framtredende i diagnostiseringen av kvinner. Louis Delasiauve introduserte begrepet i psykiatrien i 1856. Det generelle begrepet depresjon blir hyppig brukt for å betegne lidelsen, men kan også vise til andre former for psykisk depresjon. Depressiv lidelse kan være en invalidiserende tilstand som hemmer evnen til å fungere i familien, på arbeid eller skole.


Essay engelsk eksempel
all articles 34 articles
Working with the senior leadership team for Management and. Mastering, leadership : An Integrated Framework for Breakthrough. If drivers were forced to wait until eighteen for licensure they would make better.

4 Comment

  1. Hypothesis is that people moved to the next valley rather than be close enough to fight each other.paper on food insecurity essay on anabolic steriod on teens write essay describing someone vomiting. Perspektiv (fra latin perspicere, se igennem) er inden for kunst og arkitektur et system til at afbilde tredimensionelle objekter p en todimensional perspektiv kan sammenlignes med en bemalet lodret flade, der er indskudt mellem betragterens jepunkt. Class, book report, assignment Assign a different book and print a journal with questions for each student - automatically (edhelper saves books assigned so students will be given a different book each time). Books shelved as book - reports : The hunger Games by suzanne collins, harry potter and the deathly hallows. We highly reccomend Kilowatt for all of your Electrical/ heating /Air (and I wish they did plumbing ) needs!

  2. A skills section would definitely push your resume further than Hobbies and. Arendt describes thinking in untraditional, anti-metaphysical terms, treating it as a human. A former military police enlistee and Florida certified educator, she obtained a bachelor of Arts in English from the). If you can t meet these criteria, it may be best to consider splitting your. Bridget joness diary essay. This chapter defines the stages of the strategic planning process.

  3. Natalie dessay offenbach olympia positive thinking helps motivation essay in 100 words an essay about your mother artists who explore self identity essay aesthetics philosophy essay introduction ufs vs zfs comparison essay research paper about climate change march unity and diversity essay for medical school. Perspektiv (fra latin perspicere, se igennem) er inden for kunst og arkitektur et system til at afbilde tredimensionelle objekter p en todimensional perspektiv kan sammenlignes med en bemalet lodret flade, der er indskudt mellem betragterens jepunkt. Den globale opvarmning har mange r p bagen. Denne artikel vil p t rreste vis fort lle dig historien om en af vor tids vigtigste videnskabelige teorier.

  4. England ble i det. rhundret erobret av anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, som brakte med seg germanske spr. En ukeavis for barn og unge. Barn og unge f r med seg hva som skjer i nyhetene, men forst r ikke alltid hvordan det henger sammen. I aftenposten Junior dekker vi det som skjer p en m te barna lettere kan forst. Depresjon (ogs kalt depressiv lidelse, tilbakevendende depressiv lidelse, klinisk depresjon, alvorlig depresjon, unipolar depresjon, eller unipolar lidelse) er en psykisk lidelse preget av et gjennomgripende, lavt stemningsleie samtidig med lav selvf lelse, og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede.

  5. A unique human being En kort liten sak om hvor mye jeg har, og fremdeles beundrer broren min. British politics since 1945 Oppgaven handler om det som skjedde med Storbritannia etter 1945, The end of empire, the economy, building a welfare state, the Thatcher years and the impact of Thatcherism, tony Blair and New. 20 Followers, 24 Following, 6 Posts - see. Instagram photos and videos from @. P nickelodeons officielle hjemmeside finder du alle de bedste tv-programmer for b rn, sjove spil og b rnespil med alle dine elskede yndlingfigurer. Engelsk tilh rer den vestgermanske spr kgruppen, og er det st rste germanske spr ket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske spr.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*